Dom

LAPFORM: “Internetowy kurs kształcenia zawodowego dla chirurgów oraz projektantów narzędzi chirurgicznych w zakresie przestrzegania zasad ergonomii w laparoskopii”

Chirurgia podlega obecnie znaczącym zmianom, w szczególności dotyczącym proponowania pacjentom rozwiązań małoinwazyjnych. Techniki laparoskopowe są kamieniem milowym w rozwoju nowoczesnej chirurgii i stały się standardem dla zwiększającej się liczby wykonywanych zabiegów, oferując pozytywne zmiany w jakości opieki, satysfakcji pacjenta, jak również skuteczności służby zdrowia. Techniki te posiadają kilka zalet w porównaniu do chirurgii tradycyjnej, tzn. szybsze odzyskiwanie zdrowia, krótsza hospitalizacja, mniejszy poziom bólu pooperacyjnego, lepsze rezultaty estetyczne. Z tych powodów w ostatnich latach następuje ciągły wzrost liczby wykonywanych usług oraz specjalistów z różnych specjalizacji, którzy stosują techniki małoinwazyjne. Przewiduje się, że wzrost ten zostanie utrzymany, a nawet zwiększony, co pozwoli wskazać kierunki poprawy skuteczności i doskonalenia istniejących technik.

Jednakże chirurgia laparoskopowa jest bardziej wymagająca od tradycyjnej i pociąga za sobą szereg zagrożeń dla chirurga. Wzrost technologicznej złożoności oraz mały stopień dostosowania sprzętu i instrumentarium chirurgicznego prowadzi do niezadowolenia chirurgów z uwagi na pojawiające się zmęczenie oraz fizyczny dyskomfort podczas wykonywania operacji, potęgowany ograniczeniem w wykonywaniu ruchów i pracą w wymuszonych postawach. W konsekwencji prowadzi to do dużego obciążenia mięśniowego, w następstwie czego dochodzi do poważnych zaburzeń w układzie mięśniowo-szkieletowym. Stąd też, uwzględnienie kryteriów ergonomicznych w kształtowaniu narzędzi chirurgicznych i wyposażenia sali operacyjnej są niezbędne dla poprawy wydajności, bezpieczeństwa i komfortu pracy całego zespołu operacyjnego, a w szczególności są niezbędne dla zmniejszenia obciążeń statycznych u chirurgów (zwłaszcza nowej kadry).

W chirurgii laparoskopowej jest niewiele prac dotyczących stosowania szkoleń w zakresie ergonomii, pomimo że są one z powodzeniem uwzględnione w innych dziedzinach. Brak świadomości ergonomicznej w obecnym formowaniu treści szkoleniowych jest głównym problemem, który powoduje, że czynniki ergonomiczne są pomijane w kształtowaniu warunków pracy w sali operacyjnej.

Według przeprowadzonych badań w Europie stwierdzono, że 89% chirurgów nie zna wytycznych ergonomicznych pomimo tego, że 100% z nich deklarowało, że ergonomia jest dla nich ważna. Zastosowanie kryteriów ergonomicznych w chirurgii może przynieść zatem wielkie korzyści, zarówno dla lekarzy jak i dla pacjentów.

Biorąc pod uwagę przemysł narzędzi chirurgicznych, należy zwrócić uwagę na fakt, że w procesie ich projektowania, nie bierze się z reguły pod uwagę złożonych aspektów ergonomicznych. Zauważa się, że narzędzia chirurgiczne są niedostosowane pod względem ergonomicznym w dwóch obszarach: funkcjonalnym i poznawczym, włączając aspekty odczuć dotykowych, a także koordynację wzrokowo-ruchową. Środowisko medyczne jest coraz bardziej zaniepokojone niedostateczną ergonomicznością narzędzi chirurgicznych oraz ryzykiem związanym z wadliwym sprzętem medycznym i nie dotrzymywaniem standardów w obszarze ergonomii. To samo środowisko domaga się, aby ryzyko to było zminimalizowane w usługach medycznych 21 wieku.

Potencjał innowacyjny przedsiębiorstw oparty jest na kompetencjach i umiejętnościach kadry pracowniczej, przy czym w chwili obecnej nie prowadzi się formalnych czy też nieformalnych szkoleń z zakresu projektowania zorientowanego na narzędzia laparoskopowe. Wiadomym jest, że pomimo określonych źródeł zasobów informacyjnych i dostępności narzędzi (np. publikacje naukowe, studia techniczne, rezultaty badań naukowych czy też znane kryteria projektowe) oraz pomimo, że przedsiębiorstwa uznają potrzebę budowania strategii działania opartej na ciągłym rozwoju innowacji, w praktyce zespoły projektowe pracujące w MŚP w Europie uważają za trudne włączenie innowacji ergonomicznych z powodu braku specjalistycznych szkoleń kształtujących umiejętności w zakresie projektowania ergonomicznego instrumentów chirurgicznych w laparoskopii.

Stąd też szkolenie w zakresie ergonomii w obszarze chirurgii może oznaczać duże korzyści dla przedsiębiorstw projektujących i produkujących instrumentarium laparoskopowe. Przedsiębiorstwa korzystając z wiedzy ergonomicznej mogłyby bowiem doskonalić swoje produkty zwiększając ich wartość dodaną, a co za tym idzie wzmocnić pozycję na konkurencyjnym rynku międzynarodowym.

Realizacja projektu LapForm wypełni wskazaną wyżej lukę w procesie szkoleniowym, wzmacniając tym samym możliwości i potencjał specjalistów (po stronie zarówno sektora medycznego, jak również sektora przemysłowego) w szczególności poprzez dostarczenie im nowych umiejętności, które powinni wykorzystywać w codziennej pracy, zgodnie z priorytetem zawartym w dokumencie "Rozwój umiejętności zawodowych uwzględniających potrzeby rynku pracy - Nowe Umiejętności w Nowej Pracy".

Partnerami konsorcjum realizującego niniejszy wniosek są eksperci posiadający szeroką wiedzę i doświadczenie zarówno w zakresie laparoskopii, jak i ergonomii. Jednocześnie partnerzy ci skutecznie współpracowali w ramach projektów na poziomie krajowym i międzynarodowym, w przestrzeni badawczo-rozwojowej i w obszarze transferu treści szkoleniowych.

Stąd też, biorąc pod uwagę potrzebę kształtowania innowacji na poziomie europejskim w obszarze laparoskopii, zasadnicze znaczenie ma podnoszenie świadomości ergonomicznej chirurgów laparoskopowych oraz preparowania szkoleń w zakresie doskonalenia ergonomiczności instrumentarium chirurgicznego. Takie działanie rozszerzy zastosowania chirurgii LESS przynosząc korzyści dla pacjentów i jednocześnie dla chirurgów.

W związku z powyższym, praktycznym celem projektu LapForm jest opracowanie i wdrożenie bazowego interaktywnego szkolenia zawodowego o zasięgu ogólnoeuropejskim w zakresie ergonomii zabiegów laparoskopowych, w szczególności w zakresie rozwoju produktu opartego na kryteriach ergonomicznych (rozumiejąc jako produkt narzędzia chirurgiczne oraz pozostały sprzęt medyczny) przeznaczonego dla projektantów oraz w zakresie ergonomii postawy ciała i warunków pracy przeznaczonego dla chirurgów.


With the support of the Lifelong learning programme of the European Union (Leonardo Da Vinci Multilateral Projects for Development of Innovation).

Start date: 01-10-2012
End date: 30-09-2014

Project Number: 527985-LLP-1-2012-ES-LEONARDO-LMP

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.